Hiến máu nhân đạo tại An Giang

Updated: Mar 19

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang đã trao giấy cảm tạ cho Công ty N.H.O An Giang vì có đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu và tuyên truyền hiến máu trong Lễ Hội Xuân Hồng.Recent Posts

See All